Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy s ochranou osobních údajů, zásadami jejich zpracování a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce
Jsme společnost Swiss Pharma s.r.o., IČ 48538205, se sídlem Koněvova 141, 130 00 Praha 3, zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 19316 (zápis byl proveden 9. dubna 1993), která provozuje webové stránky www.swisspharma.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 267 108 475 nebo na e-mailu info@swisspharma.cz, případně našich dalších kontaktech.

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• poskytování služeb, plnění smlouvy - vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mail případně další údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. k dodání zboží, informacím o objednávkách apod.);
• pokud nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis, např. pro vedení účetnictví - jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů;
• pokud je to nezbytné pro účel oprávněného zájmu, zejména k zajištění bezpečnosti našich webových stránek;
• marketing - vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu vzájemné spolupráce a 10 let po jejím skončení či od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám obchodní sdělení jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete ukončit odběr našich obchodních sdělení zasláním e-mailu na info@swisspharma.cz s tím, že se z jejich odběru odhlašujete. Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Informace o Vás také můžeme získat z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli.
Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat
Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Pošlete nám e-mail na info@swisspharma.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.
Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Cookies
Naše webové stránky používají nezbytné (technické) soubory cookies, tj. takové, bez kterých by nefungovaly správně. Tyto cookies jsou tedy z naší strany vždy povoleny.
Cookies pro cílení reklamy, měření návštěvnosti webu či sběr jakýchkoli jiných informací budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který sbírání osobních údajů neumožňuje. Používání cookies můžete na svém počítači úplně zakázat.
Podrobnější informace o cookies naleznete na stránce O souborech cookies.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my, na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to především následující poskytovatelé: INTERNET CZ, a. s. (webhosting) a Google (zejména Google Analytics).
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při jejich výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@swisspharma.cz.
• Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
• Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
• Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na jejich doplnění a změnu.
• Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. se můžete pouze odhlásit ze zasílání obchodních sdělení).
• Právo na přenositelnost můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. Pak budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošleme ve strojově čitelné podobě. I na to potřebujeme alespoň 30 dní.
• Právo na výmaz (být zapomenut) je vaším dalším právem. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme rovněž 30 dní.
V některých případech jsme ale vázáni zákonnou povinností, kdy např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme pouze všechny takové osobní údaje, které nejsou jiným zákonem vázány. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud ale nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 19.12.2021.